Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

10.09.2018 - Informace pro obyvatele Santražin 343, 1623, 1624

Vážení odběratelé, ve středu 12.9.2018 v době od 8.00 hodin bude zahájeno v lokalitě Santražin přepojení domů na novou technologii výměníkových stanic umístěnou u vás v domech.

Postupné zprovozňování nového systému bude probíhat ve středu 12.9. 2018 době od 8.00 hodin do 13.00 hodin.

V tomto čase dojde ke krátkodobému přerušení dodávek teplé a studené vody. Tyto odstávky budou pouze na nezbytně nutnou dobu.

Vaše dotazy k akci předávejte na dispečink Tepla Zlín, a.s. - tel.: 577 001 116. Další informace budou zvěřejňovány na webových stránkách www.teplozlin.cz

 
 

10.09.2018 - Aktuální informace pro obyvatele Obecin

Vážení odběratelé, v pondělí 10.9.2018 v odpoledních hodinách začne v lokalitě Obecin postupné zprovozňování dvoutrubního systému a najetí nových stanic. Toto zprovozňování bude postupně probíhat po jednotlivých ulicích Obecin až do pátku 14. 9. 2018.

V době od pondělí 10.9.- do pátku 14.9. 2018
• bude v domech zvýšený pohyb pracovníků
• může dojít ke krátkodobým odstávkám teplé vody
• může dojít zvýšenému průtoku v potrubí topení (zvýšená hlučnost v potrubí ÚT)
• může docházet k velmi krátkodobému najetí topení z důvodu odzkoušení systému

Žádáme obyvatele o kontrolu všech stupačkových ventilů na domovním rozvodu topení. Jedná se zejména o ty ventily, které jsou mimo prostory stanice a jsou v nepřístupných prostorách. Je třeba, aby všechny ventily ÚT byly v otevřené poloze.
Dále žádáme obyvatele, aby v době od 15.9.2018 (po najetí stanic) si odvzdušnili své radiátory.

Žádáme o zpřístupnění hlavních vchodů a místností, ve kterých je nainstalovaná stanice tak, aby byl umožněn hladký průběh spouštění stanic.

Vaše dotazy k akci předávejte na dispečink Tepla Zlín, a.s. - tel.: 577 001 116. Další informace budou zvěřejňovány na webových stránkách www.teplozlin.cz

 

 
 

09.08.2018 - Informace pro obyvatele Obecin

Od úterý 14.8.2018 začnou v lokalitě Obecin předepsané zkoušky nového předizolovaného potrubí. V této době bude v domech zvýšený pohyb pracovníků.

Napouštění nového rozvodu úterý 14.8.2018
od 8.00 - 12.00 hodin ulice Obeciny I. - VIII.
od 12.00 - 17.00 hodin ulice Obeciny IX. - XIII.

Kontrola a tlaková zkouška nového rozvodu středa 15.8.2018
od 8.00 - do 12.00 hodin ulice Obeciny I. - VIII.
od 12.00 - do 17.00 hodin ulice Obeciny IX. - XIII.
Při těchto činnostech nebude přerušena ani omezena dodávka teplé vody.

Od úterý 21.8.2018 pak začne postupné přepojování na nový dvoutrubní rozvod a spouštění stanic. O plánovaném průběhu zprovoznění Vás budeme opět informovat vývěskou.

Žádáme všechny obyvatele sídliště Obeciny o zpřístupnění hlavních vchodů a místností, ve kterých je nainstalovaná stanice tak, aby byl umožněn hladký průběh zkoušek i následného spouštění.

Vaše dotazy k akci předávejte na dispečink Tepla Zlín, a.s. - tel.: 577 001 116. Další informace budou zvěřejňovány na webových stránkách www.teplozlin.cz

 

 

 
 

18.06.2018 - Informace k problematice přerušení dodávek teplé vody na Obecinách

V minulých dnech došlo ve čtvrti Obeciny k několika výpadkům dodávek teplé vody (TV). Jednalo se jednak o závažné havárie, ke kterým došlo ve dnech 12.6. a 14. 6. 2018, dále pak jsme nuceni provádět nezbytné provozní manipulace v souvislosti s probíhající rekonstrukcí. Právě tato rekonstrukce povede po jejím dokončení k zamezení vzniku dalších poruch, kterým byli odběratelé čtvrti v minulých dnech nuceni čelit. Za dané situace bohužel nejsme schopni zaručit, že do dokončení výměny dožitého potrubí, které je plánováno na konec srpna nedojde k dalším omezením dodávek TV.

Teplo Zlín se všem odběratelům omlouvá za vzniklé problémy související s probíhajícími pracemi a s omezením dodávek v letošním roce.

Abychom se vyhnuli případným nedorozuměním, dovolujeme se vás níže informovat o zákonných podmínkách pro omezování dodávek tepla a připojujeme také doporučení pro maximální zkrácení doby mezi obnovením centrální dodávky TV a jejím najetím v jednotlivých bytech.

1. Komentovaný výtah z platného znění Energetického zákona

Práva a povinnosti všech dodavatelů energií jsou definovány v Energetickém zákoně. Pro dodavatele tepla platí následující:
Díl 3 § 76 odst. 4 "Dodavatel má právo přerušit nebo omezit dodávky tepelné energie v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu v těchto případech:"
• § 76 odst. 4 c) "při provádění plánovaných stavebních úprav, oprav údržbových a revizních prací a při odpojování a připojování odběrného místa, pokud jsou oznámeny nejméně 15 dní předem" - zde jde o případ např. pravidelné letní odstávky
• § 76 odst. 4 d) "při provádění nezbytných provozních manipulací na dobu max. 4 hod." - zde jde například o případy související s probíhající rekonstrukcí. Takové přerušení je vždy v době mezi 8.00 a 16.00 hod. a i o něm je nad rámec zákonných povinností informováno prostřednictvím vyvěšeného letáku
• § 76 odst. 4 g) "při vzniku a odstraňování havárií a poruch na zařízeních pro rozvod a výrobu tepelné energie na nezbytně nutnou dobu" - situace ke které došlo 12. a 14. 6. 2018, a kterou není možno dopředu avizovat

2. Doporučení odběratelům pro zkrácení doby najetí TV

V případě rozsáhlejších oprav je dodavatel tepla nucen vypustit rozvod TV. Po obnovení dodávky pak musí dojít k odvzdušnění systému a to otevřením baterií v nejvyšším bodě každé stoupačky, kterou je v případě čtvrti Obeciny byt ve 3. patře. Teprve po tomto odvzdušnění dojde k cirkulaci TV v rozvodech a začne řádně téci všem uživatelům domu. Jedná se o nutnost vyplývající z konstrukce domovních rozvodů, kterou nemůže dodavatel tepla ovlivnit a kde je nutná součinnost odběratelů.

 

 
 

14.06.2018 - Havárie rozvodu teplé vody v tepelném kanále na Obecinách

Vážení odběratelé,

dne 12.6.2018 kolem 16.00 hod. došlo k havárii původního rozvodu teplé vody v tepelném kanále na sídlišti Obeciny a s tím spojenému výraznějšímu úniku teplé vody do tepelného kanálu, přičemž v jednom případě pronikla voda i do sklepních prostor jednoho z bytových domů. Tato havárie byla včas identifikována, došlo k odstavení technologie a byly ihned zahájeny práce na jejím odstranění. Sluší se poděkovat i HZS ve Zlíně, který se podílel na odčerpání vody ze zatopených tepelných kanálů. K obnovení dodávek teplé vody z centrální stanice do jednotlivých domů došlo 13.6.2018 odpoledne, původní předpoklad odstávky (13.6.2018, 20.00 hod.) se tak podařilo výrazně zkrátit.

Velmi se omlouváme za způsobené problémy a jsme samozřejmě připraveni řešit i případnou majetkovou újmu, ke které mohlo dojít v souvislosti s výše zmíněným průnikem vody do sklepních prostor.

Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že k havárii došlo na tepelných rozvodech, které jsou již za zenitem své životnosti a je nanejvýš potřebná jejich rekonstrukce. O tuto jsme se snažili již v roce 2010, společně se zásadní modernizací celého systému zásobování teplem na sídlišti Obeciny, tj. přechodem ze čtyřtrubního na dvoutrubní systém. Tento záměr se nám podařilo prosadit až v loňském roce a po nelehkých jednáních jsme získali souhlas všech SVJ k jeho realizaci. Ihned poté byly zahájeny přípravné práce a v současné době probíhá vlastní realizace investice v hodnotě několika desítek mil. Kč. S počátkem topné sezóny 2018/2019 tak bude spuštěn provoz moderního dvoutrubního systému, který přinese nejen výrazné zvýšení spolehlivosti, ale výhody z něj plynoucí pocítí odběratelé rovněž na svých peněženkách.

 
 

02.03.2018 - Výsledné ceny tepla za rok 2017

V polovině prosince roku 2017 jsme prostřednictvím našich webových stránek informovali naše odběratele a obyvatele města Zlína o snížení předběžných cen tepelné energie na rok 2018 oproti roku 2017 o cca 2,-Kč/GJ. Představenstvem společnosti byla tato cenová úprava schválena a již před koncem roku 2017 jsme tuto záležitost sdělili všem odběratelům v podobě zaslaných cenových oznámení.

Zároveň se nám podařilo snížit náklady na teplo pro naše odběratele stanovením výsledné ceny tepla za rok 2017 - v rámci vyúčtování, které je provedeno v souladu s energetickou legislativou a uzavřenými smlouvami, vrátíme cca 3,-Kč/GJ. Pokračujeme tedy v dlouhodobém trendu snižování cen.

Přestože je naše hospodaření do značné míry ovlivňováno cenou nakupované tepelné energie, klimatickými vlivy, zateplováním vytápěných objektů a v neposlední řadě konkurencí v podobě alternativních zdrojů vytápění, trvale pracujeme na opatřeních, vedoucích k dalšímu snižování nákladů. Jak bylo uvedeno na začátku - nadále chceme být spolehlivým dodavatelem tepla, poskytujícím svým odběratelům vysokou přidanou hodnotu za přiměřenou cenu.

O VAŠE TEPLO SE STARÁME MY

 
 

19.12.2017 - Předběžné ceny tepelné energie pro rok 2018

V předvánočním čase opět přinášíme našim odběratelům tepla příznivou zprávu. Představenstvem společnosti Teplo Zlín, a.s. byly schváleny předběžné ceny tepla pro rok 2018. I přes nezanedbatelné zvýšení vstupních cen tepla ze strany našeho hlavního dodavatele, společnosti Alpiq Generation (CZ), s.r.o. (o 2,5%), snižujeme předběžné ceny tepla o cca 2,- Kč/GJ. Toto zlevnění bylo možné především díky opatřením vedoucím k nákladovým úsporám.

Nové předběžné ceny tepelné energie pro rok 2018 najdete zde.

Ve věci vyúčtování ceny za rok 2017 budeme moci naše odběratele informovat v lednu 2018 v návaznosti na postup našeho dodavatele tepla.

Přejeme příjemné prožití Vánočních svátků a těšíme se na spolupráci s Vámi v novém roce.

 
 

12.09.2017 - Článek v Magazínu Zlín - 09/2017

Začíná topná sezona. Zákazníci Tepla Zlín jsou bez starostí.

 
 
 

07.09.2017 - Jak udržovat topný systém

Systém ústředního vytápění je sice určený k poskytování maximálního tepelného komfortu bez starostí pro uživatele, ale jako každé technické zařízení vyžaduje jistou péči a údržbu.

 
 
 

06.09.2017 - Modernizace soustavy zásobování teplem - OPPIK

Modernizace soustavy zásobování teplem za pomoci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). 

 
 
 
Následující
 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.