Aktuality


Úvod » Tiskové centrum » Aktuality » Rozhovor s ředitelem společnosti Ing. Pavlem Mačákem pro Magazín Zlín - 12/2016 (plné znění)


Chcete přijímat aktuality z teplozlin.cz na Váš e-mail?

E-mail: 
 
Kontrolní kód:

code

 

 

 

 

30.11.2016 - Rozhovor s ředitelem společnosti Ing. Pavlem Mačákem pro Magazín Zlín - 12/2016 (plné znění)

 

V jakém stavu jste Teplo Zlín převzal?
S radostí mohu říci, že společnost je ve výborné ekonomické i technické kondici. Chtěl bych na tomto místě ocenit velmi odbornou a prozíravou práci předchozího vedení, na jehož práci se nyní snažím navázat. Po technické stránce představuje Teplo Zlín, a.s. (TZL) špičkového distributora tepelné energie. Je to důsledek velmi kvalifikovaného přístupu k investiční politice v minulých letech. Většina z více než 15.000 odběratelů je zásobována moderním, tzv. "dvoutrubním" systémem, kde cílové parametry teplé vody i ústředního topení jsou vytvářeny v předávacích stanicích přímo v jejich domech. Celá síť je centrálně řízena dispečerským způsobem prostřednictvím moderního řídícího systému a s využitím dat stahovaných ze všech provozovaných stanic v reálném čase.

Jak se tato vysoká technická úroveň projevuje v praxi?
Zavedené technologie řízení dodávek tepla prostřednictvím centrálního dispečinku umožňují individualizovat topné podmínky podle požadavků jednotlivých odběratelů až na úroveň sdružení vlastníků bytových jednotek nebo družstev, tedy jednotlivých domů, případně vchodů bytových domů. Při dobré spolupráci s odběrateli tak můžeme být velmi nápomocni při snížení spotřeby tepla prostřednictvím optimálního nastavení otopných křivek a časových plánů pro každé odběrné místo. Jako městská společnost jsme orientováni na zajištění co možná nejúspornějšího a zároveň komfortního zásobování teplem pro bezmála polovinu obyvatel našeho města. Proto rádi, prostřednictvím obchodního nebo provozního útvaru, doporučíme vhodné nastavení, nebo provedeme konzultaci související s vytápěním. Stačí zatelefonovat na dispečerskou linku, zaslal email nebo nás kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek.
Další oblastí, na kterou můžeme být právem hrdí, je spolehlivost dodávek. Nepřetržité sledování klíčových parametrů všech 420 výměníkových a předávacích stanic na centrálním dispečinku nám zároveň umožňuje velmi pružně reagovat na vzniklé problémy. Ve většině případů jsou poruchy odstraněny ještě dříve, než se projeví poklesem teploty na radiátorech odběratelů. Za letošní rok tak evidujeme pouhé dva případy, kdy jsme omezili dodávky tepla do bytů z důvodu závady na našem zařízení. Zde bych chtěl zdůraznit, že hovořím o případech závad na našem zařízení, nikoliv o plánovaných odstávkách a o výpadcích vzniklých na základě přerušení dodávek na kterých jsme závislí, jako je elektrická energie, pitná voda pro ohřev a zejména tepelná energie z teplárny ALPIQ.

Zmiňujete teplárnu ALPIQ, jaká je úroveň spolupráce?
Abychom byli schopni poskytovat našim odběratelům služby na špičkové úrovni, je nutná velmi úzká spolupráce mezi výrobcem a distributorem. Dlouhodobý obchodní vztah, blízkost obou společností, provázanost tepelných sítí, bezproblémové toky informací a dat, schopnost operativně řešit technické a obchodní záležitosti, neformální a korektní vztahy budované na principech oboustranně prospěšné spolupráce - to vše jsou (mimo jiné) základní atributy vedoucí ke kvalitní, spolehlivé a cenově přiměřené dodávce tepla koncovým zákazníkům.
Teplo Zlín odebírá od společnosti ALPIQ Generation (CZ) s.r.o. tepelnou energii, která vzniká jako produkt kombinované výroby elektrické energie a tepla a to ve formě páry a horké vody. Není žádným tajenstvím, že ALPIQ je naším monopolním dodavatelem a zároveň i my jsme pro teplárnu klíčovým odběratelem.
Je jasné, že zájmy soukromého výrobce a nás jako veřejné organizace vlastněné Městem Zlín nemohou být vždy úplně harmonické. Proto si velmi vážíme korektnosti vzájemných vztahů a upřímné snahy teplárny konstruktivně spolupracovat v řadě technických i obchodních oblastí.

Nabízí Teplo Zlín nějaké další služby kromě distribuce tepla?
Zásobování teplem je samozřejmě klíčovou složkou naší činnosti, neomezujeme se však pouze na ně. Teplo Zlín provádí řadu souvisejících služeb. Jedná se zejména o opravárenské a servisní služby z oblasti elektro, vodo-topo a to včetně nepřetržité havarijní služby. Dále provádíme pronájem nebytových prostor v našem majetku, které ve své většině vzniky uvolněním nadbytečných prostorů po rekonstrukcích centrálních výměníkových stanic. Firmám provozujícím datové sítě poskytujeme naše tepelné kanály, které tak jsou zároveň využívány jako ideální chráničky pro množství kabelových rozvodů. Všem zájemcům, tedy nejen našim odběratelům, jsme k dispozici s bezplatným poradenstvím ve věcech souvisejících s centrálním zásobováním teplem. Tuto naši konzultační činnost bychom v krátké době rádi rozšířili například o vyhledávání úniků tepla z budov termokamerou, spolupráci při energetickém štítkování a další služby.

Co čeká Teplo Zlín v budoucnosti, jakým směrem se bude dál rozvíjet?
Ve své práci bychom chtěli navázat na vše pozitivní, čeho bylo v minulosti dosaženo. Jednoznačným úkolem pro nové vedení je udržet a dále rozvíjet technologickou progresivitu a s tím související úroveň služeb. Čemu bychom se chtěli intenzivně věnovat, je úroveň komunikace s našimi odběrateli. Rád bych v budoucnosti viděl Teplo Zlín jako zákaznicky orientovaného dodavatele, který v rámci svých možností pružně, přesně a srozumitelným způsobem reaguje na veškeré připomínky a podněty. Zásadním úkolem je komunikovat nesporné výhody centrálního zásobování teplem oproti individuálním zdrojům, jako je zejména spolehlivost, uživatelský komfort a z regionálního pohledu také jeho ekologičnost. V této oblasti existuje řada nepřesností a desinformací, které často vznikají v rámci jednání obchodníků s individuálními topnými systémy. Někteří z nich, ať již z neznalosti nebo záměrně, potenciálním zákazníkům zamlčují část nákladů, závazků a povinností spojených s provozováním vlastního zdroje, kterých jsou odběratelé v rámci napojení na centrální zásobování ušetřeni.
V oblasti investiční nás čeká kus práce v oblasti modernizace rozvodů tepla. Těchto rozvodů naše společnost spravuje více než 25km po celém Zlíně. Mnohdy jsou více než 50 let staré a tedy na samé hranici technické životnosti. Díky tomu jsou již dnes zdrojem zvýšených tepelných ztrát a zanedlouho by také mohly negativně ovlivnit spolehlivost dodávek. Tato modernizace již byla nastartována v předchozích letech na Jižních Svazích a podél ulice Sokolská.
Samostatnou kapitolou je čtvrť Obeciny, kde stávající rozvody pochází z padesátých let minulého století. Obeciny jsou poslední větší lokalitou, kde nebyla provedena přestavba na zmíněný dvoutrubní systém. Celá čtvrť je zásobována teplem do ústředního topení i teplou vodou z centrální výměníkové stanice, bez možnosti úpravy topných poměrů pro jednotlivé vlastníky. V rámci plánované rekonstrukce bychom pro každé sdružení nájemníků do jednotlivých objektů (vchodů) umístili předávací stanice, což odběratelům přinese spolu s možností individuálního nastavení také znatelnou úsporu v podobě množství odebraného tepla. Aktuálně probíhá projednání a zajištění souhlasů s touto úpravou od všech 65 účastníků. Pevně věřím, že se našemu obchodnímu oddělení podaří vysvětlit výhody zamýšlené úpravy, neboť její realizace je možnou pouze za předpokladu 100% souhlasu všech.

Jaký očekáváte vývoj cen tepelné energie pro příští rok a v dalších letech?
Jak jsem již uvedl, vzhledem k nedostatku informací od výrobce nemohou k dnešnímu dni podat žádnou konkrétní informaci k vyúčtování ceny tepla za letošní rok ani k úrovni předběžné ceny na rok příští. Pokud se týče výhledu ceny tepla na delší období, velmi rád bych na tomto místě sdělil, že nepředpokládáme další růst. Tato informace by však nebyla korektní.
Obecně lze říci, že i nadále lze předpokládat pomalé navyšování cen tepla v systémech centrálního zásobování. Jedná se o reakci na propady spotřeby vyplývající zejména z mírných zim v posledních letech, ale také postupného zateplování domů, ze změny spotřebitelských návyků na straně odběratelů a zlepšování úrovně měření a regulace na straně distributorů. Nechtěl bych se dopustit přehnaného zobecňování, ale lze říci, že přestože postupně narůstá jednotková cena tepla (Kč/GJ), má tento nárůst díky snižování spotřeby minimální vliv na celkové náklady domácností za tepelnou energii (z této úvahy se přirozeně vymykají skokové zvýšení cen v souvislosti a změnou sazeb DPH v letech 2008 a 2012) Pro dokreslení uvádím, že aniž by se příliš změnila skladba našich odběratelů, došlo k poklesu spotřeby tepla za posledních 5 let o více než 25% (od roku 2005 je to bezmála o 40%). Na tako dramatický pokles prodeje není při zachování vyrovnaného hospodaření možno reagovat bez navýšení ceny už z toho důvodu, že řada nákladů jako je údržba distribuční sítě, správa majetku atd. je fixních, tedy zůstávají v nezměněné výši bez ohledu na objem prodeje.
Je zřejmé, že Teplo Zlín, a.s. jako distributor nemá příliš velký vliv na konečnou cenu tepla a na její vývoj. Ten se odvíjí zejména od pohybu cen surovin, poplatků souvisejících s teplárenskou výrobou a od cenové politiky dodavatele tepla, tj. společnosti ALPIQ. Jediné, co mohu na tomto místě zaručit je to, že za žádných okolností nedojde k navýšení naší obchodní přirážky - tzn. rozdílu mezi naší nákupní a prodejní cenou. Tyto prostředky naše společnost prakticky výhradně využívá k úhradě nákladů nutně vynaložených na distribuci tepelné energie a provoz společnosti v souladu s platným cenovým rozhodnutím ERÚ.
Vedení společnosti naopak trvale pracuje na opatřeních, která vedou ke snižování proměnných i stálých provozních nákladů, abychom byli schopni případné cenové výkyvy alespoň částečně tlumit. Tak jsme již při zpracování kalkulace pro letošní rok eliminovali cenový skok předběžné ceny ze strany výrobce o čtvrtinu a v tomto trendu budeme i nadále pokračovat.

Jaká je cena tepla ve Zlíně ve srovnání s jinými městy?
Ceny tepelné energie se mezi jednotlivými městy značně liší a to v závislosti na charakteru provozovaného energetického zařízení a majetkoprávních vztazích k provozovanému majetku, na konkrétním místním uspořádání a napojení na zdroj výroby tepelné energie, rozlehlost a morfologie obsluhovaného území apod. Ceny výrobců a distributorů jsou dostupné na jejich internetových stránkách. Základní porovnání cen v rámci ČR lze provést rovněž z údajů zveřejněných na stránkách ERÚ http://www.eru.cz pod odkazem „Přehled cen". Namátkou mohu uvést letošní ceny pro sekundární distribuční okruhy: Brno 644,35 - 667,92 Kč/GJ, Přerov 530,51 - 553,89 Kč/GJ, Liberec 698,90 - 792,90 Kč/GJ vše včetně DPH. Pro Teplo Zlín, a.s platí, že se úrovní jednotkové ceny pohybuje mírně nad celorepublikovým průměrem. V absolutním vyjádření jsou však náklady na teplo ve Zlíně průměrné. Toho již několik let dosahujeme právě díky zmíněnému špičkovému sytému měření a regulace umožňujícímu optimální dodávky tepla bez zbytečného přetápění.

 

O společnosti

Základní informace

Orgány společnosti

Ocenění, certifikáty

Tepelné hospodářství

Ceny tepelné energie

Výhody CZT

Důvody, proč chtít teplo od nás

Dokumenty ke stažení

Časté dotazy

Tipy pro úsporu energie

Legislativa

Slovníček pojmů

Mapa rozvodů tepla

Kontakty

Kontakty

Podatelna

Kde nás najdete

Napište nám

Nabídka volných pracovních míst

Ostatní služby

Pronájem nebytových prostor

Vodo-topo

Elektro

Měření a regulace tepla

Měření termokamerou

Ceny služeb

Tiskové centrum

Aktuality

Archiv aktualit

Dotační program OPPIK

Výroční zprávy

Užitečné odkazy

Sdílené dokumenty

Inzerce

Fotovoltaika a obnovitelné zdroje

Úvod

Užitečné odkazy

Řešení pro bytové domy

Články a komentáře

 

© 2016 Teplo Zlín, a.s.